اخلاق حرفه ای در محیط کار

,
۱ -خود را نیازمند مالی نشان ندهید: شکایت مداوم از وضعیت اقتصادی و بیان کمبودها و سختی های زندگی باعث جلب توجه مدیران نمیشود و حتی ممکن است نتیجه ای کاملا معکوس داشته باشد و به ناامیدی مدیر و کارفرما منجر شود. زیرا افراد معمولا از ا…