انتقادات و پیشنهادات

پایان دوره دهم پارسا قربانیان

پایان دوره دهم

بله، دوره دهم نیز با تمام فراز و نشیب ها به پایان رسید و دانشجویانم به دوستان خوبم تبدیل شدند.

پایان دوره هفتم کلاس تضمین استخدام

پایان دوره هفتم کلاس تضمین استخدام

parsa ghorbanian | پارسا قربانیان

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (No Ratings Yet)
Loading...