دانشجو

عکس دسته جمعی دوره دهم تضمین استخدام

مراسم پایان دوره دهم کلاس تضمین استخدام

خدارا شکر که توانستیم دوره دهم را با موفقیت به اتمام برسانیم و به تمام وعده هایمان در این دوره

 پایان دوره هشتم کلاس تضمین استخدام

پایان دوره هشتم کلاس تضمین استخدام

این هم از پایان دوره تضمین استخدام در نوبت هشتم و دوستان عزیزم که فارغ التخصیل شدند و به امید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (No Ratings Yet)
Loading...