دوره های پرنیان

آموزش صفر تا صد آرایه در جاوا اسکریپت

آموزش صفر تا صد آرایه در جاوا اسکریپت

آموزش آرایه در جاوا اسکریپت


آرایه یکی از ساختار‌های داده‌ای مهم در برنامه‌نویسی جاوااسکریپت است که برای ذخیره و مدیریت داده‌های مرتبط با هم‌نوعی استفاده می‌شود. آرایه در جاوااسکریپت با دو روش تعریف می‌شود، اولین روش با استفاده از کلیدواژه new و دومی با استفاده از نحوه تعریف آرایه ها در زبان‌های دیگر.

برای ایجاد یک آرایه در جاوا اسکریپت، از دستور new Array() یا [] استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

let myArray = new Array();
let myArray2 = [];


حالا می‌توانیم به آرایه خود عناصری را اضافه کنیم. برای این کار، از دستور push() استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

myArray.push(“عضو 1”);
myArray.push(“عضو 2”);
myArray.push(“عضو 3”);


می‌توانیم همچنین به صورت مستقیم در زمان تعریف آرایه، عناصر را اضافه کنیم. به عنوان مثال:

let myArray3 = [“عضو 1”, “عضو 2”, “عضو 3”];


همچنین می‌توانیم با استفاده از دستور length، تعداد عناصر آرایه را به دست آوریم. به عنوان مثال:

console.log(myArray.length); // 3


فراخوانی عناصر آرایه نیز با استفاده از شاخص انجام می‌شود. به عنوان مثال:

console.log(myArray[0]); // “عضو 1”
console.log(myArray[1]); // “عضو 2”
console.log(myArray[2]); // “عضو 3”


در نهایت، با استفاده از حلقه for، می‌توانیم همه عناصر آرایه را پیمایش کنیم. به عنوان مثال:

for (let i = 0; i < myArray.length; i++) {
console.log(myArray[i]);
}

در این مقاله، به معرفی متد‌های آرایه در جاوااسکریپت پرداخته خواهد شد. متدهای آرایه در جاوااسکریپت شامل متدهایی برای اضافه کردن و حذف عناصر، جستجوی عناصر، تغییر اندازه آرایه و غیره هستند. در ادامه تعدادی از این متدها را بررسی می‌کنیم.

push()


این متد برای اضافه کردن یک یا چند مقدار به انتهای آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید یک مقدار به انتهای آرایه اضافه کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3];
arr.push(4);
console.log(arr); // [1, 2, 3, 4]


pop()


این متد برای حذف آخرین مقدار از آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید آخرین مقدار از آرایه خود را حذف کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3];
arr.pop();
console.log(arr); // [1, 2]


shift()


این متد برای حذف اولین مقدار از آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید اولین مقدار از آرایه خود را حذف کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3];
arr.shift();
console.log(arr); // [2, 3]


unshift()


این متد برای اضافه کردن یک یا چند مقدار به ابتدای آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید یک مقدار به ابتدای آرایه اضافه کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3];
arr.unshift(0);
console.log(arr); // [0, 1, 2, 3]


splice()


این متد برای حذف، اضافه کردن و یا جایگزینی مقادیر در آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید یک مقدار را از آرایه حذف کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.splice(2, 1);
console.log(arr); // [1, 2, 4, 5]


در این مثال، مقدار سوم از آرایه حذف شده است.

آیا میدانید مدرسه پرنیان، کلاس آموزش طراحی سایت حرفه ای بصورت حضوری و مجازی برگزار میکند؟

کلیک کنید

concat()


این متد برای ادغام دو آرایه استفاده میشود.

پیشنهاد می‌دهیم که در صورتی که می‌خواهید از این متد استفاده کنید، از متد spread operator استفاده کنید. این روش کد را خواناتر و قابل فهم‌تر می‌کند. برای مثال، اگر می‌خواهید دو آرایه را با هم ترکیب کنید، می‌توانید به شکل زیر عمل کنید:

let arr1 = [1, 2, 3];
let arr2 = [4, 5, 6];
let arr3 = […arr1, …arr2];
console.log(arr3); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]


slice()


این متد برای انتخاب یک بخش از آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید یک زیرمجموعه از آرایه خود را انتخاب کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let arr2 = arr.slice(2, 4);
console.log(arr2); // [3, 4]


در این مثال، زیرمجموعه‌ای از آرایه که از مقدار سوم تا چهارم آن تشکیل شده است، انتخاب شده است.

indexOf()


این متد برای جستجوی یک مقدار در آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید در آرایه خود به دنبال یک مقدار باشید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let index = arr.indexOf(3);
console.log(index); // 2


در این مثال، ایندکس مقدار 3 در آرایه به عنوان خروجی نمایش داده شده است.

includes()


این متد برای بررسی اینکه آیا یک مقدار در آرایه وجود دارد یا خیر استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید بررسی کنید که آیا مقدار 3 در آرایه خود وجود دارد یا خیر، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let includes = arr.includes(3);
console.log(includes); // true


در این مثال، با توجه به اینکه مقدار 3 در آرایه وجود دارد، خروجی true نمایش داده شده است.

forEach()


این متد برای اجرای یک عملیات بر روی همه‌ی مقادیر آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید همه‌ی مقادیر آرایه خود را چاپ کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.forEach(function(item) {
console.log(item);
});


در این مثال، هر یک از مقادیر آرایه به عنوان ورودی به تابع forEach پاس داده شده است و برای هر یک از مقادیر، تابع console.log فراخوانی شده است.

join()


این متد برای تبدیل یک آرایه به یک رشته با استفاده از یک جداکننده استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید تمام مقادیر آرایه خود را به صورت یک رشته با جداکننده‌ی “-” تبدیل کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let str = arr.join(“-“);
console.log(str); // “1-2-3-4-5”


reverse()


این متد برای معکوس کردن مقادیر در آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید مقادیر آرایه خود را معکوس کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.reverse();
console.log(arr); // [5, 4, 3, 2, 1]


sort()


این متد برای مرتب‌سازی مقادیر در آرایه استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید مقادیر آرایه خود را مرتب کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [3, 1, 2, 5, 4];
arr.sort();
console.log(arr); // [1, 2, 3, 4, 5]


filter()


این متد برای انتخاب مقادیر بر اساس یک شرط استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید مقادیر آرایه خود را بر اساس یک شرط فیلتر کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let arr2 = arr.filter(function(item) {
return item % 2 === 0;
});
console.log(arr2); // [2, 4]


در این مثال، فقط مقادیری که بر 2 بخش‌پذیر هستند، انتخاب شده‌اند.

reduce()


این متد برای اجرای یک تابع بر روی همه‌ی مقادیر آرایه و بازگشت یک مقدار کلی استفاده می‌شود. برای مثال، اگر می‌خواهید تمام مقادیر آرایه خود را با هم جمع کنید، می‌توانید از این متد به شکل زیر استفاده کنید:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let sum = arr.reduce(function(total, item) {
return total + item;
});
console.log(sum); // 15


در این مثال، تمام مقادیر آرایه با هم جمع شده‌اند.


این بود که یک آموزش ساده برای کار با آرایه در جاوا اسکریپت. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید و آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تیم تولید محتوای مدرسه اینترنتی پرنیان این مقاله را تهیه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلاس طراحی سایت