حتما میدانید که در زبان جاوا اسکریپت با استفاده از تابع random میتوانیم اعداد تصادفی ایجاد کنیم.

اما اگر بخواهیم بصورت دستی و بدون استفاده از این تابع، عدد تصادفی ایجاد کنیم، چه راه حلی به ذهنتان میرسد؟

ما در کلاس های آموزش طراحی سایت با طرح این مسئله، سعی کردیم پاسخی به آن بدهیم.

این کار با استفاده از تابع میلی ثانیه صورت گرفت و با ترکیب چند مدل از آنها، به عدد تصادفی رسیدیم که میتوانید طبق کد زیر، از آن استفاده کنید.

<script>
var i = 0
var x = setInterval(rand , 0)
var temp = ”
function rand(){
temp = temp + ((new Date().getMilliseconds())).toString();
if(i>4){
document.write(Number(temp) + ‘<br>’)
document.write(temp.substr(0,2))
clearInterval(x)
}
i++
}